Thông báo tuyển sinh, huấn luyện AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (IVES)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 Số: 01/2021/ TBTS – VNCGDNN Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Mở các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

      Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

      Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

      Căn cứ Nghị định 140/2018/NĐCP ngày 18/10/2018 của chính phủ sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến điệu kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

     Căn cứ thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

     Căn cứ thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

     Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES);

     Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES) trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chương trình cụ thể như sau:

  1. Đơn vị tổ chức huấn luyện: Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES)
  2. Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

– Nhóm 1:

+ Người đứng đầu đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc;  quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

+ Cấp phó của người đứng đầu đơn vị đơn vị sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Nhóm 2

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động gồm: chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; Người  trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

– Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

– Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

– Nhóm 5:

Người làm công tác y tế.

– Nhóm 6:

 An toàn vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

  1. Thời gian và nội dung huấn luyện
TT NHÓM THỜI GIAN HỌC NỘI DUNG

HUẤN LUYỆN

CHỨNG CHỈ,

CHỨNG NHẬN

1 Nhóm 1 16 giờ Theo chương trình khung quy định  tại  Nghị định số 44/2016/ NĐ-CP ngày 15/6/2016 Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

2 Nhóm 2 48 giờ Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

3 Nhóm 3 24 giờ Thẻ an toàn

( thời hạn 02 năm)

4 Nhóm 4 16 giờ Ghi vào sổ của công ty

(thời hạn 01 năm)

5 Nhóm 5 16 giờ Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

6 Nhóm 6 16 giờ Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

 

  1. Hồ sơ gồm: 02 ảnh (3 x 4), bản sao CMND/Thẻ CCCD, danh sách đăng ký theo mẫu.
  2. Địa điểm học: tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp hoặc tại các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện.

 

  1. Thời gian mở lớp:

6.1. Khai giảng các lớp hàng tháng theo thời khóa biểu và lịch huấn luyện của Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp.

6.2. Khai giảng lớp huấn luyện an toàn lao động các tỉnh thành trên toàn quốc:

– Khai giảng các lớp theo yêu cầu của quý doanh nghiệp, nhà máy, nhóm học viên….

  1. Học phí lớp học an toàn lao động:

Khách hàng liên hệ trực tiếp để có thông tin phí huấn luyện, kế hoạch huấn luyện cho doanh nghiệp.

  1. Chi tiết liên hệ: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp.

Địa chỉ: P.0708, tòa nhà Luxury Park Views, Lô D32, Khu ĐTM Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 203 6789;  Hotline : 0398 567 275; 

Website: https://trithucviet.org.vn

       Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, xem xét chọn cử cán bộ, người lao động thuộc đối tượng đi học và thông báo rộng rãi đến những người khác có nhu cầu học tập.

       Xin trân trọng cảm ơn./.

Tủ cắt lọc sét

Tủ chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét

Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét LPI

 

Nơi nhận:

–      Phòng Đào tạo, Tuyển sinh (thực hiện)

–      Lưu: VT, HC

                                                       VIỆN TRƯỞNG

                                 

   

Leave Comments

0985 970 589
0985970589