Giá trị cốt lõi

Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp (IVES) là Viện chuyên sâu về giáo dục và đào tạo nên luôn đề cao những giá trị cốt lõi

  • Uy tín và chất lượng
  • Người học là trung tâm
  • Tinh thần tự chủ và chủ động
  • Liên tục sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu
  • Đoàn kết một lòng vì sự phát triển của Viện
  • Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo
  • Luôn tạo điều kiện tốt nhất đối với người học
0985 970 589
0985970589