Tại sao việc học chứng chỉ quản lý nhà nước là điều bắt buộc

Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế hội nhập quốc tế, nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực đặc biệt ở các vị trí lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước luôn đóng vai trò quyết định. Đội ngũ này chính là những người xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế – xã hội.

Vì vậy, các cơ quan nhà nước rất cần có đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, kỹ năng, được bồi dưỡng các chương trình học quản lý nhà nước.

chứng chỉ quản lý nhà nước

Xuất phát từ yêu cầu này của xã hội, đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ban, ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tư duy chiến lược, phương pháp khoa học trong nhận thức, thích ứng với những biến động của tình hình thế giới và trong nước, trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc. Đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Xây dựng và củng cố được lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền thông qua những việc làm chuẩn mực và có ích cho xã hội của đội ngũ lãnh đạo để cùng chung tay đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Cũng là cách để phòng ngừa những thế lực thù địch hàng ngày luôn tìm cách gây chia rẽ, chống phá cả trong và ngoài nước.

Chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh (ảnh minh họa)

Việc chuẩn hóa ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức sao cho phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ là rất quan trọng. Các khóa đào tạo bồi dưỡng quản lý nhà nước giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công vụ, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả, đồng thời giúp học viên nâng cao năng lực kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành và hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao. Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Tủ cắt lọc sét

Tủ chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét

Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét LPI

Việc phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

Các khóa học quản lý nhà nước cũng giúp các học viên được rèn luyện, trao đổi thêm các kỹ năng về soạn thảo văn bản, thủ tục ban hành các văn bản quản lý nhà nước, các kỹ năng xử lý tình huống nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo yêu cầu trọng tâm của cải cách hành chính mà nhà nước đang áp dụng tới từng cấp chính quyền. Tất cả vì  mục đích chung là xây dựng một nhà nước “của dân, do dân và vì dân” với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Leave Comments

0985 970 589
0985970589